شما اینجا هستید

مزایای بسته بندی کالاها چیست؟

مزایای بسته بندی

مزایای بسته بندی                                                               
۱-امکان نگهداری وحفاظت کالا در برابر عوامل شیمیایی وفیزیکی،میکانیکی به مدت طولانی                                      
۲-شکل مهندسی بهتر ودر نتیجه چیدمان ونظم بیشتر                                                                                      
۳ -کارآیی بهتر وسهولت در مصرف                                                                                                        
۴-حمل ونقل آسان وکاهش احتمال آسیب دیدگی برای حفظ از عوامل مختلف محیطی                                                  
۵ -کاهش احتمال سرقت ودستبرد چرا که امکان شمارش بسیار سریع ودقیق به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد                
۶-توزیع راحتتر                                                                                                                                
۷-فروش بیشتر                                                                                                                                 
۸-تقلیل ضایعات                                                                                                                                
۹-کمک به خرید آگاهانه توسط مصرف کننده                                                                                               
۱۰-صرفه جویی(استفاده بهینه از مواد اولیه مورد نیاز)                                                                                    
۱۱-کمک به افزایش سطح در آمد واشتغال                                                                                                   
۱۲-حفظ محیط زیست                                                                                                                         

نوع محتوا: 
مقالات

توس پک